“สิทธิพิเศษ เฉพาะ
ผู้ที่ HI กับคลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ”

แคมเปญรับโมเดอร์นา
ที่ รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ (บางนา กม.7)

สิทธิพิเศษ เฉพาะ ผู้ที่ HI กับคลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ

ค่าบริการรวมทั้งสิ้น 850 บาทต่อโดส จากปกติ 1,650 บาท (ขนาดปกติ 100 ไมโครกรัม)

เงื่อนไขการรับบริการ

ระยะห่างหลังจากรับวัคซีนเข็มก่อนหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน

ใส่ Code ส่วนลด: HIKBKJ
ระยะเวลาจำหน่าย: วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2565
ระยะเวลาการใช้บริการ : วันนี้ – 31 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ:

1) ค่าบริการดังกล่าว ครอบคลุมค่าบริการวัคซีน ค่าประกันภัยผลข้างเคียง ค่าขนส่งและจัดเก็บ ไม่รวมค่าแพทย์
2) ให้สิทธิ์ระยะเวลาจำหน่าย: วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2565
3) กำหนดให้บริการวัคซีนที่รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เท่านั้น มิสามารถใช้สิทธิ์รพ.อื่นๆในเครือฯได้
4) สามารถเข้ารับบริการวัคซีนได้ระหว่าง วันนี้ – 31 สิงหาคม 2565
5
) สามารถซื้อโดยรับส่วนลด ผ่าน Discount Code ได้ครั้งละ 1 เข็มเท่านั้น

Booster Dose